Algemene voorwaarden

Deze versie van de Algemene Voorwaarden is een machinevertaling en geen wettelijk bindende versie van de originele Duitse tekst. Het is uitsluitend bedoeld ter informatie van de gasten. >> https://www.vrtoursvienna.at/agbs.

Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechten en plichten van de dienstverlener VR Tours GmbH (ondernemingsnummer: 539288x) (hierna te noemen de “Dienstverlener”) en de klanten die deze diensten afnemen en/of gebruiken (hierna te noemen de “Klant”), de juridische handhaving in geval van niet-naleving van deze rechten en plichten door een van de partijen en de ongestoorde werking van de dienst.

Door de service aan te bieden of te gebruiken, erkent de klant die van de service gebruikmaakt deze algemene voorwaarden volledig en bevestigt hij schriftelijk dat hij deze naleeft.

1. Doel van de algemene voorwaarden (AV)

De AV regelen de algemene voorwaarden van het contract, de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van de services van de serviceprovider, evenals informatie over zaken die van belang zijn voor de klant.

2. Publicatie, geldigheid en toegankelijkheid van de AV

De dienstverlener verplicht zich ervoor te zorgen dat de algemene voorwaarden de klant informeren over de bepalingen die hem rechtstreeks aangaan.

2.1 De datum van publicatie van deze AV op de website www.vrtoursvienna.com is 1 januari 2024.

2.2 Deze AV gelden voor onbepaalde tijd en zijn van toepassing op overeenkomsten die na 1 januari 2024 tussen Dienstverlener en Klant worden gesloten en/of na deze datum door Klant worden gebruikt.

2.3 Tijdens de geldigheidsduur zijn de AV te allen tijde beschikbaar in downloadbare vorm op www.vrtoursvienna.com en in gedrukte vorm in het bedrijfspand van de dienstverlener (Johannesgasse 21, 1010 Wenen) tijdens kantooruren.

3 Sluiting van het contract

Deze AV gelden voor iedere natuurlijke persoon die gebruik maakt van de diensten van de dienstverlener VR Tours GmbH door het kopen of inwisselen van een ticket.

Met het sluiten van het contract worden de AV automatisch als geaccepteerd beschouwd en daarmee worden de voorziene rechten en plichten als bindend voor beide partijen gekwalificeerd.

Indien de klant de bepalingen van deze AV niet als bindend beschouwt, heeft de dienstverlener het recht om het gebruik van de dienst te weigeren en tegelijkertijd de klant de aankoopprijs van het gekochte ticket terug te betalen. Een uitzondering op deze laatste terugbetaling wordt gemaakt indien de klant na gebruikmaking van de dienst te kennen geeft het niet eens te zijn met deze terugbetaling.

4. De reikwijdte van de service

De dienstverlener biedt de klant een virtual reality-ervaring in combinatie met een rondleiding door de stad, met als belangrijkste doel entertainment. De ervaring gaat dus over een historisch onderwerp; entertainment en ervaringsbemiddeling staan op de voorgrond, niet de werkelijke weergave van historische gebeurtenissen. Hoewel de dienstverlener heeft geprobeerd om de grootst mogelijke historische nauwkeurigheid te bereiken, dekken bepaalde scènes niet volledig de werkelijkheid om de klant een betere ervaring te bieden. Daarom kunnen we klachten over historische nauwkeurigheid niet onderzoeken.

De service kan door iedereen op eigen risico worden gebruikt. De scènes die tijdens de stadstour worden gedemonstreerd en die virtual reality laten zien, bevatten geluids- en visuele effecten die kijkers onrustig kunnen maken of in een onbekende gemoedstoestand kunnen brengen, daarom wordt de service niet aanbevolen voor mensen met epilepsie of met een neiging tot epilepsie. De dienstverlener aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig ongemak of andere mentale toestand die kan ontstaan door het bekijken van de geluids- en visuele effecten.

5. Voorwaarden voor het gebruik van de service

5.1 De dienst kan worden gebruikt door iedereen ouder dan 14 jaar (en door personen ouder dan 8 jaar met een begeleidende volwassene), mits de klant en eventuele begeleiders de voorwaarden in deze AV accepteren.

5.2 De voorwaarde voor het gebruik van de service is de betaling van de equivalente waarde van de service – de huidige prijzen zijn te vinden op www.vrtoursvienna.com, zoals bepaald door de serviceprovider.

5.3 Personen onder invloed van alcohol, drugs, bewustzijnsveranderende medicijnen of andere verdovende middelen en personen die lijden aan epilepsie of die mogelijk last hebben van beeld- en geluidseffecten, mogen de service niet gebruiken.

6. regels voor gegevensbeheer

De dienstverlener mag de persoonsgegevens van de klant niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. In geen geval mag de dienstverlener de persoonsgegevens aan derden verstrekken.

Daarnaast zijn alle voorschriften met betrekking tot gegevensbeheer te vinden in de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming van de dienstverlener; deze kunnen worden ingezien op de website en in gedrukte vorm in het bedrijfspand van de dienstverlener (Johannesgasse 21, 1010 Wenen).

7 Schadevergoeding voor tijdens de service opgelopen schade

Klanten die gebruik maken van de service zijn verplicht om de instrumenten die hen zijn toevertrouwd op grond van de contracten (in het bijzonder de VR-bril en accessoires) te gebruiken zoals bedoeld en in overeenstemming met de instructies van de dienstverlener. De serviceprovider heeft het recht claims tegen de klant in te dienen voor schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, opzettelijke schade of diefstal.

7.1 Indien cliënt gedurende de looptijd van de overeenkomst schade aan de apparatuur veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of nalaat deze aan het einde van de rit aan dienstverlener te retourneren, is cliënt gehouden tot betaling van een financiële vergoeding van 500 euro (zegge: vijfhonderd euro). In geval van niet-betaling van de schadevergoeding of in geval van schade die dit bedrag overschrijdt, kan de dienstverlener een civiele of strafrechtelijke procedure starten bij de bevoegde autoriteiten.

7.2 Indien Klant de Apparatuur opzettelijk beschadigt of nalaat deze te retourneren aan Dienstverlener, is Dienstverlener gerechtigd een civiele of strafrechtelijke procedure te starten voor de veroorzaakte materiële schade.

7.3 De Dienstverlener kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor financiële of niet-financiële schade, bijv. elke vorm van lichamelijk letsel of andere aantasting van de lichamelijke integriteit, ongemak tijdens de tour of overlijden. De nodige voorzorgsmaatregelen zijn genomen om schade aan de klant te voorkomen.

8 Procedure van de rondleiding

8.1 De door de dienstverlener georganiseerde rondleiding begint over het algemeen in het bedrijfspand van de dienstverlener aan de Johannesgasse 21, 1010 Wenen.

8.2 De volgende route wordt bezocht:

Johannesgasse – Kärntnerstraße – Graben – Hofburg – Burggarten – Neuer Markt – Stephansplatz

8.3 Dienstverlener heeft het recht om de route van de tour te wijzigen als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen, zoals wegafsluitingen, bouwwerkzaamheden of evenementen. In het geval van een dergelijke gebeurtenis zal de Dienstverlener de Klant indien mogelijk vooraf informeren over de routewijziging.

9 Aanvang en duur van de dienst

9.1 De dienst van de dienstverlener heeft een vooraf bepaalde standaardduur.

9.2 De duur van de rondleiding is minimaal 1 uur en 45 minuten, maar niet langer dan 2 uur. De rondleiding begint met het overhandigen van de virtual reality-bril en eindigt met het teruggeven ervan.

9.3 De door de Dienstverlener georganiseerde rondleidingen beginnen op de aangegeven tijden; Klanten die van de diensten gebruik willen maken, kunnen informatie hierover vinden op de website van het Bedrijf, op kantoor en via het gepubliceerde informatiemateriaal.

9.4 De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om het tourschema te wijzigen. Informatie over het actuele tourschema is te vinden op de website van de Dienstverlener (www.vrtoursvienna.com).

9.5 Het is mogelijk om privérondleidingen te boeken in aanvulling op de aangegeven data als er ten minste 15 deelnemers zijn of hetzelfde aantal tickets is gekocht. Het boeken van een privérondleiding dient vooraf schriftelijk per e-mail te worden overeengekomen met de medewerkers of VR Tours GmbH.

10 Geldigheid van de tickets

Cadeaubonnen die op de website van VR Tours GmbH zijn gekocht, kunnen gedurende 1 jaar vanaf de aankoopdatum direct via de website worden ingewisseld.

11 Boekingsproces, annulering, wijziging

11.1 Deelname aan de tour is altijd afhankelijk van het maken van een afspraak vooraf. Afhankelijk van het type ticket dat is gekocht, is het mogelijk om op de volgende manieren een afspraak te maken:

Tickets die per telefoon of e-mail worden geboekt, moeten voor aanvang van de tour per factuur worden betaald.

11.2 Tours worden georganiseerd met een minimum aantal van twee geregistreerde deelnemers. Als niet aan deze minimumeis wordt voldaan, kan de tour door de dienstverlener worden geannuleerd. Deelnemers worden uiteraard op de hoogte gesteld van de annulering en eventuele reeds gedane betalingen worden gerestitueerd.

11.3 De tour kan worden uitgesteld of geannuleerd tot 5 (vijf) dagen voor de geplande start van de tour. Klanten krijgen dan het betaalde bedrag terugbetaald.

Bij een privétour kan de boeking tot vijf dagen van tevoren kosteloos worden geannuleerd; bij annulering tot 48 uur voor aanvang van de tour is 50% van de overeengekomen kosten verschuldigd.

VR Tours Vienna moet tijdens kantooruren op de hoogte worden gebracht van een annulering of uitstel via onderstaande contactgegevens:

1. op info@vrtoursvienna.com; 2. onder telefoonnummer + 43 660 84 666 78

11.4 Bij openbare rondleidingen verplicht de gids zich om tot vijf minuten na de afgesproken start van de rondleiding te wachten op klanten die te laat zijn, alvorens de rondleiding te beginnen met klanten die al aanwezig zijn.

Voor privétours bedraagt de wachttijd in geval van vertraging 30 minuten.

Na deze tijd vervalt het recht op de geboekte tour en moet het overeengekomen bedrag volledig worden betaald.

Bij vertragingen op korte termijn kan VR Tours Vienna vanaf 30 minuten voor aanvang van de tour telefonisch worden gecontacteerd op +43 660 84 666 78 om samen een oplossing te vinden.

11.5 In geval van slecht weer, zoals regen of sneeuwval, gaat de tour door en geeft dit de dienstverlener of de klant niet het recht de tour te annuleren.

11.6 De dienstverlener behoudt zich het recht voor het programma te annuleren of te wijzigen in de volgende gevallen:

Als de route van de tocht om welke reden dan ook onbegaanbaar wordt en het niet mogelijk is een alternatieve route te vinden.

In dit geval is restitutie van het ticket of omboeking uiteraard mogelijk.

VR Tours Vienna raadt aan om bij boeking een telefoonnummer op te geven. Op deze manier kan er in geval van annulering zo snel mogelijk contact met de klant worden opgenomen.

12 Wijziging van de algemene voorwaarden

De dienstverlener behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de gewijzigde contractvoorwaarden onverwijld op geschikte platforms te publiceren.

13 Aankoop en verkoop van tickets

Na aankoop van het ticket is de klant gerechtigd gebruik te maken van de diensten op vertoon van het ontvangstbewijs/de voucher. De dienstverlener is niet verplicht om vervalste, niet-identificeerbare tickets/ontvangstbewijzen/vouchers te accepteren en heeft het recht om in dat geval de dienstverlening te weigeren.

14 Geldigheid van de AV

14.1 Deze AV zijn geldig vanaf 1 januari 2024 tot wederopzegging of wijziging.

14.2 Voor zover het de persoonlijke werking van deze Algemene Voorwaarden betreft, geldt dit voor iedere natuurlijke persoon die gebruik maakt van de diensten van VR Tours GmbH, d.w.z. die deze met zijn handtekening en/of door aankoop van het ticket goedkeurt en als bindend erkent.

15 Bevoegde rechter

Op deze contractuele relatie is Oostenrijks recht van toepassing. De bevoegde rechtbank in Wenen wordt overeengekomen als de plaats van jurisdictie, tenzij dwingende wettelijke bepalingen een andere plaats van jurisdictie voorschrijven.

Wenen, 01 januari 2024

VR Tours GmbH